تعرفه خدمات دندان پزشکی آبان(عمومی)

لیست تعرفه خدمات دندانپزشکی آبان (عمومی)

ردیف

شرح درمان

دندانپزشکی آبان

ردیف

شرح درمان

دندانپزشکی آبان

1

معاینه و تجویز دارو

50.000

19

روکش استیل ویژه اطفال

2.100.000

2

کشیدن دندان قدامی

450.000 

 20

فلوراید تراپی

   700.000     

3

کشیدن دندان خلفی

500.000 

 21

پین کانال

    200.000     

4

کشیدن دندان عقل

550.000 

  22 

پالپوتومی اورژانس 

    600.000     

5

جراحی نسج نرم

1.700.000

 23

 عصب کشی1کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم

 3.600.000 

6

جراحی نسج سخت

2.600.000

 24

 عصب کشی2کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم

 3.800.000

7

ترمیم امالگام یک سطحی

1.000.000

 25

 عصب کشی 3کاناله+2کلیشه گرافی اندو +پین+ترمیم(دندان6)     4.700.000

8

ترمیم آمالگام دو سطحی

1.200.000

 26

 عصب کشی 3کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم(دندان 7)     5.000.000

9

ترمیم آمالگام سه سطحی

1.400.000

 27

 عصب کشی 3کاناله _2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم(دندان8)     5.000.000

10

ترمیم آمالگام بیلداپ

1.400.000

 28

 عصب کشی 4کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم

  5.000.000 

11

ترمیم کامپوزیت یک سطحی

1.300.000

 29

 عصب کشی مجدد 1کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم     4.150.000

12

ترمیم کامپوزیت دو سطحی

1.400.000

 30

 عصب کشی مجدد2کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین +ترمیم     4.600.000

13

ترمیم کامپوزیت سه سطحی

1.600.000

 31

 عصب کشی مجدد3کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم

   5.800.000 

14

ترمیم کامپوزیت بیلداپ

1.700.000

 32

 عصب کشی مجدد 4کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم

  6.500.000

15

جرم گیری و بروساژ دو فک

1.500.000

 33

 روکشPFM

   3.500.000 

16

درناژ داخلی دهان

400.000

 34

 گرافی تشخیصی

      150.000   

17

پالپوتومی دندان شیری

750.000

 35

 پست ریختگی

   1.500.000 

18

درای ساکت هر جلسه

200.000

 36

 فیشورسیلانت

     850.000    

 

ساعتهای کاری

             شنبه تا جمعه
8:00 صبح تا 00:00 شب
   کلینیک جمعه ها و ایام تعطیل فعال است