تعرفه خدمات دندان پزشکی آبان(عمومی)

لیست تعرفه خدمات دندانپزشکی آبان (عمومی)

ردیف

شرح درمان

دندانپزشکی آبان

ردیف

شرح درمان

دندانپزشکی آبان

1

معاینه و تجویز دارو

70.000

19

روکش استیل ویژه اطفال

 

2

کشیدن دندان قدامی

650.000

 20

فلوراید تراپی

   

3

کشیدن دندان خلفی

700.000

 21

پین کانال

    250.000     

4

کشیدن دندان عقل

800.000

  22 

پالپوتومی اورژانس 

    1.000.000

5

جراحی نسج نرم

2.000.000

 23

 عصب کشی1کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم

 4.200.000

6

جراحی نسج سخت

2.800.000

 24

 عصب کشی2کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم

 4.800.000

7

ترمیم امالگام یک سطحی

1.200.000

 25

 عصب کشی 3کاناله+2کلیشه گرافی اندو +پین+ترمیم(دندان6)  

8

ترمیم آمالگام دو سطحی

1.400.000

 26

 عصب کشی 3کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم(دندان 7)     5.800.000

9

ترمیم آمالگام سه سطحی

1.600.000

 27

 عصب کشی 3کاناله _2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم(دندان8)     5.800.000

10

ترمیم آمالگام بیلداپ

1.700.000

 28

 عصب کشی 4کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم

  5.800.000 

11

ترمیم کامپوزیت یک سطحی

1.400.000

 29

 عصب کشی مجدد 1کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم     

12

ترمیم کامپوزیت دو سطحی

1.500.000

 30

 عصب کشی مجدد2کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین +ترمیم     

13

ترمیم کامپوزیت سه سطحی

1.700.000

 31

 عصب کشی مجدد3کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم

   

14

ترمیم کامپوزیت بیلداپ

1.900.000

 32

 عصب کشی مجدد 4کاناله+2کلیشه گرافی اندو+پین+ترمیم

  

15

جرم گیری و بروساژ دو فک

1.700.000

 33

 روکشPFM

   4.600.000

16

درناژ داخلی دهان

 

 34

 گرافی تشخیصی

      150.000   

17

پالپوتومی دندان شیری

 

 35

 پست ریختگی

   2.000.000

18

درای ساکت هر جلسه

 

 36

 فیشورسیلانت

     

 

ساعتهای کاری

             شنبه تا جمعه
8:00 صبح تا 00:00 شب
   کلینیک جمعه ها و ایام تعطیل فعال است